مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: نقش ارتباطات و پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید ناب

دسته بندی:

قیمت: 100,000 ریال

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۶

تعداد صفحه انگلیسی:۱۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M58

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: نقش ارتباطات و پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید ناب

عنوان انگلیسی:

The role of communication and management support in a lean manufacturing implementation

چکیده فارسی:

هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید ناب می باشد. بعلاوه اثر ارتباطات سازمانی بر تولید ناب نیز بررسی می شود.

طراحی/متدلوژی/رویکرد: برای مطالعه ارتباط بین پشتیبانی مدیریت، ارتباطات سازمانی و پیاده سازی سیستم تولید ناب از روشی کیفی استفاده شد. این مطالعه به صورت موردی در یک شرکت تولیدی الکترونیکی در شمال غربی ایالات متحده آمریکا انجام گرفت. داده های پژوهش در یک دوره ی بیش از سه ماه جمع آوری شدند. سپس داده ها کدگذاری شده و تحلیلها بر روی مجموعه داده ها انجام شد.

یافته ها: شواهد برای فرض پشتیبانی نشان داد که پشتیبانی مدیریت نقش محرکی در پیاده سازی تولید ناب ایفا میکند. پشتیبانی مدیریت بر پیاده سازی تولید ناب به دو صورت منفی و مثبت اثرگذار است. همچنین یافته های تحقیق نشان داد پشتیبانی در حد متوسط برای بهبود ارتباطات سازمانی با تولید ناب ارتباط دارد.

محدودیت ها/ اشارات تحقیق: سازمان مورد مطالعه در مراحل ابتدائی پیاده سازی کارکردهای تولید ناب بود. در تحقیقات آینده بایستی سازمانهایی را مطالعه نمود که مدت زمان بیشتری از پیاده سازی تولید ناب در آنها سپری شده است.

اشارات کاربردی: یافته های تحقیق نشان داد، پشتیبانی مدیریت و ارتباط متغیرهایی مهم در پیاده سازی تولید ناب محسوب می شوند. بعلاوه شواهدی وجود دارد که این متغیرها نه تنها در پیاده سازی کارکردها و اصول تولید ناب حیاتی می باشند، بلکه در برنامه ریزی پیشرفته و توسعه تلاش های رهبران سازمانی نیز موثرند.

اصالت/ ارزش تحقیق: این تحقیق شواهد تجربی برای نقش پشتیبانی مدیریت و ارتباطات در پیاده سازی تولید ناب سازمانی فراهم می آورد. یافته ها بر اهمیت مطالعه پدیده های سازمانی در دنیای واقعی تأکید دارند. یک نتیجه که از متدلوژی تحقیق حاصل شد، نتایج مثبت و منفی بود. طراحی تحقیق امکان کشف مجموعه پیچیده ای از روابط بین متغیرهای اجتماعی- فرهنگی و تلاش سازمانی برای بهبود عملکرد از طریق پیاده سازی کارکردهای ناب فراهم آورد.

کلمات کلیدی: تولید ناب، ارتباطات، تحقیق کیفی، سیستم های تولید، نقشهای مدیریت، صنعت الکترونیک، ایالات متحده آمریکا

۱.مقدمه

سازمانها برای این که در طول دوره رکود اقتصادی سودآورد بمانند همواره تلاش می نمایند. تعداد زیادی از آنها تولیدات ناب را به عنوان ابزاری برای بهبود رقابت برگزیده اند. مانند تعداد زیادی برنامه های بهبود، پیاده سازی های تولید ناب نیز در سطح جهانی در کاربرد موفق نبوده اند. متغیرهای زیادی ممکن است بر تولید ناب تأثیر داشته باشد. این تحقیق دو متغیر خاص را بررسی می نماید: پشتیبانی مدیریت، و ارتباطات.

ادبیات شامل مثالهای از هر دوی موفقیت ها و شکست های پیاده سازی تولید ناب است که به صورت نظری و تجربی ارزیابی شده اند. با این حال مطالعات کمی بر ارتباط بین متغیرهای اجتماعی – فرهنگی مانند پشتیبانی مدیریت و ارتباطات سازمانی با موفقیت و شکست پیاده سازی تولید ناب متمرکز شده اند. با توجه به تحقیقات قبلی و نمونه های مورد مطالعه موجود تعدیلاتی در این کار برای انجام پژوهشی بهتر انجام گرفت.

اهمیت نقش پشتیبانی مدیریت در هر برنامه تغییر به طور گسترده ای در ادبیات موجود تأیید شده است. این مطالعه شواهدی فراهم می آورد مبنی بر اینکه پشتیبانی مدیریت به صورت مستقیم و ساده با موفقیت پیاده سازی تولید ناب مرتبط نیست. به طور مشابهی این مطالعه همچنین کشف نمود که چگونه پیاده سازی تولید ناب توسط خطوط ارتباطی داخل سازمان اثر می پذیرد. ارتباطات اغلب در ادبیات به عنوان یک عامل مهم در موفقیت پیاده سازی تولید ناب مد نظر قرار می گیرد. اما جزئیاتی از اینکه چگونه و چطور ارتباطات مهم است به خوبی تشریح نشده و به صورت تجربی مورد ارزیابی قرار نگرفته است. این تحقیق نشان میدهد ارتباطاتی پویا بین پیاده سازی تولید ناب و ارتباطات سازمانی وجود دارد.

روابط کشف شده در طی جمع اوری داده  و تحلیلها به بدنه دانش موجود با گسترش درک ما از پدیده های سازمانی پیچیده افزود و شواهد تجربیی به دست آمد که برای هر دوی شاغلان و محققان ارزشمند خواهد بود. به ویژه این تحقیق به طور تجربی نشان داد که رابطه پشتیبانی مدیریت و ارتباطات با موفقیت و شکست پیاده سازی تولید ناب تک بعدی نیست. نتایح تحقیق در نهایت مجموعه پیچیده ای از روابط بین پشتیبانی مدیریت و ارتباطات و تلاش سازمان برای بهبود عملکرد از طریق پیاده سازی کارکردهای تولید ناب را کشف نمود.

پاسخ دهید